U bent hier

McDonald's publiceert als eerste restaurantketen ter wereld klimaatdoelstellingen op wetenschappelijke basis

Vandaag heeft McDonald's Corporation haar internationale doelstellingen aangekondigd om klimaatverandering tegen te gaan en broeikasgasuitstoot door de gehele organisatie te verminderen. McDonald's Corporation is hiermee de eerste restaurantketen ter wereld die zich committeert om klimaatverandering tegen te gaan door middel van ‘Science Based Targets’. Dit zijn doelstellingen opgesteld op basis van een wetenschappelijke analyse van wat nodig is om de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden te beperken. McDonald's heeft haar doelstellingen vastgesteld in samenwerking met het Science Based Target initiatieve (SBTi), een samenwerking tussen onder andere het Wereld Natuur Fonds, het UN Global Compact en het World Resources Institute.

 

"De aankondiging van McDonald's is van belang omdat een van de grootste bedrijven ter wereld zich nu verplicht om door de gehele voedselketen aanzienlijke emissiereducties te realiseren die gebaseerd zijn op wetenschappelijke standaarden”, zegt Carter Roberts, President en CEO van het Wereld Natuur Fonds (VS). "Acties vanuit de particuliere sector kunnen de klimaatcrisis niet volledig oplossen. Maar een aankondiging zoals McDonald's vandaag heeft gedaan om samen te werken tegen klimaatverandering, creëert wel op grote schaal een momentum en een beweging waarmee we veranderingen teweeg kunnen brengen.”

 

Na de aankondiging over verpakkingen & recycling (januari 2018) en verantwoorde voeding en menu's voor kinderen (februari 2018), zijn de klimaatdoelstellingen een volgende component in het internationale Scale for Good programma van McDonald's. Als grootste restaurantketen van de wereld, heeft McDonald's de verantwoordelijkheid en kans om een bijdrage te leveren aan de meest urgente maatschappelijke en milieuvraagstukken van deze tijd. Met 37.000 restaurants in meer dan 120 landen en 69 miljoen gasten per dag, kunnen ook kleine aanpassingen al een significant verschil maken. Op deze manier wil McDonald's schaalgrootte inzetten om een positieve impact te maken.

 

Wat wil McDonald's bereiken?

 

Het doel is om samen met al onze partners en ketenpartners de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van onze restaurants, kantoren en het land te verminderen. Door verschillende verbeteringen en aanpassingen zal de impact van onze doelstellingen betekenen dat McDonald's Corporation tegen 2030, 150 miljoen metrische ton van CO2 equivalenten (CO2e) niet zal worden vrijgegeven in de atmosfeer. Dit staat gelijk aan 32 miljoen auto's van de weg halen (in de VS) voor een heel jaar of 3,8 miljard bomen planten en ze gedurende 10 jaar laten groeien. De vandaag aangekondigde doelstellingen gelden voor de McDonald's Restaurants over de hele wereld.

 

Doelstellingen 2030

McDonald's houdt rekening met groei, zonder dat de uitstoot van broeikasgassen meegroeit. De doelstellingen:

 

- 2030: 36% absolute vermindering van broeikasgasemissies in de restaurants en kantoren ten opzichte van 2015 (dus: totale emissies zijn met 36% gedaald, ongeacht of McDonald's is gegroeid in aantal of grootte van restaurants)

- 2030: 31% vermindering van de uitstoot per ton food en non-food in de keten ten opzichte van 2015 (dus: 1 menu veroorzaakt in 2030 31% minder uitstoot dan in 2015)

 

Om haar doelstellingen te bereiken zal McDonald's samenwerken met al haar restaurants en partners aan innovatieve en efficiënte oplossingen die de CO2-uitstoot van het land tot de restaurants verminderen. McDonald's legt de nadruk op de producten en processen die de meeste klimaatimpact hebben: rundvleesproductie, energieverbruik in haar restaurants, en verpakkingen en afval. Voor verduurzaming van rundvlees en verpakkingen zijn al eerder vergaande ambities gepubliceerd.

 

Voor meer informatie over Scale for Good verwijzen we u naar de website mcdonaldsclimateaction.com

 

Nederland

 

Ambities

McDonald's Nederland omarmt de internationale ambities en gaat hier de komende tijd actief mee aan de slag. Met en voor de verschillende markten worden nu targets opgesteld waarmee zij bijdragen aan de internationale doelstellingen. McDonald's Nederland onderzoekt welke duurzame logistieke oplossingen mogelijk zijn om haar klimaatimpact te reduceren en hoe restaurants toekomstbestendig gebouwd kunnen worden met zo min mogelijke CO2-uitstoot. Een meerjarenplan wordt de komende maanden vastgesteld en zal zich o.a. richten op verdergaande groene bouwstandaarden, schonere logistiek, minder afval en verspilling, nog betere recycling, en nog duurzamere teelt van grondstoffen.

 

Wat doet McDonald's al?

McDonald's Nederland zet zich al jaren in om haar restaurants zo efficiënt mogelijk te maken en houdt al sinds 1992 vast aan het principe van reduce, re-use en recycle. Het gaat hierbij om het verminderen van verspil, hergebruik van afvalstoffen, en recyclen. Op deze gebieden worden verbeteringen doorgevoerd. Zo kan McDonald's steeds preciezer inschatten hoeveel ze van bepaalde producten afnemen zodat leveranciers daar in hun productie rekening mee kunnen houden en door innovatieve systemen weet McDonald's hoeveel ze verwacht te verkopen. Ook vernieuwingen zoals een nieuw keukensysteem dat bij alle restaurants is geïmplementeerd dragen hieraan bij. Bij deze nieuwe keukenopstelling worden de producten pas bereid zodra deze door de gast zijn besteld. Zo biedt McDonald's haar gasten een vers bereid menu, en voorkomt tegelijkertijd overproductie en dus verspilling. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot een vermindering van verspil in gewicht van 50%! Bijna alle restaurants in Nederland hebben Platform Integration.

 

Taskforce Circular Economy in Food

 

Het verminderen van voedselverspilling is van cruciaal belang op weg naar een circulaire economie, en om klimaatverandering tegen te gaan. Wereldwijd bedraagt de broeikasgasuitstoot van voedsel dat verspild wordt jaarlijks zo'n 3,3 miljard ton CO2e. Alleen China en de VS stoten als land meer uit.

De Taskforce Circular Economy in Food is in januari 2017 opgericht met de intentie om samen sneller de verspilling van voedsel te minimaliseren, in de keten en bij de consument. McDonald's levert hier een actieve bijdrage aan: “We brengen samen met andere ketenpartners verspilling beter en systematisch in kaart. Met dat inzicht gaan we samen aan de slag om verspilling nog verder te verminderen en delen onze kennis met de Taskforce”, Manu Steijaert algemeen directeur McDonald's Nederland.

Vandaag wordt de agenda van de Taskforce Circular Economy in Food gepresenteerd. De organisaties en bedrijven, waaronder McDonald's, die de Taskforce vormen, gaan zich inzetten voor een halvering van voedselverspilling in de agrifoodketen. Bedrijven aangesloten bij de Taskforce hebben eigen ambities opgesteld en werken samen aan gezamenlijke doelen. Het langere-termijndoel is om in 2030 een halvering van voedselverspilling per capita ten opzichte van 2015 te realiseren.

Voor meer informatie over de Taskforce Circular Economy in Food en het plan ‘Samen tegen Voedselverspilling’ verwijzen we u naar de website of kunt u de video downloaden.